Od Bojana Smiljanić May 9, 2023 U Kreativno obrazovanje

Začkoljice u wordu – Tehničko uređivanje dokumenata

Tekst Začkoljice u wordu – Tehničko uređivanje nastavak je teksta http://www.kreativnopisanje.rs/tajne-i-precice-u-wordu-tehnicko-uredenje-radova/ – Tajne i prečice u wordu – Tehničko uređenje teksta. I u ovom delu pozabavićemo se problemima sa kojima se možete susresti prilikom tehničkog uređivanja teksta u wordu.

Umetanje zaglavlja samo na treću stranicu dokumenta

Ovo možete postići tako što ćete prvo kliknuti na opciju Insert -> Header. Kada odaberete kakvo zaglavlje želite, obrišite tekst koji vam se pojavi u zaglavlju na prvoj stranici. Zatim u meniju Home -> Paragraph kliknite na sličicu ⁋. U celom vašem dokumentu gde ste koristili taster enter pojaviće se oznaka za paragraf. Kliknite ispred poslednje oznake za paragraf na prvoj stranici vašeg dokumenta i odaberite opciju Layout -> Breaks -> Next Page. Isti postupak ponovite na svakoj narednoj stranici, osim na poslednjoj. Zatim kliknite u zaglavlje na trećoj stranici i u meniju odaberite opciju Link to Previous, kako biste mogli da prekinete vezu između prve dve stranice i treće. Sada napišite tekst koji želite da se nalazi u zaglavlju treće stranice vašeg dokumenta. Da taj tekst ne bi ostao sačuvan i u zaglavlju narednih stranica, moraćete da ponovite postupak i da u zaglavlje četvrte stranice ponovo kliknete na opciju Link to Previous. Nakon toga obrišite tekst iz zaglavlja četvrte stranice jer želimo tekst u zaglavlju samo na trećoj stranici dokumenta. Primetićete da se automatski obrisao tekst i u zaglavljima pete stranice i svake naredne stranice u dokumentu.

Tekst raspoređen u kolone samo na jednoj stranici dokumenta

Ukoliko je potrebno da tekst samo na jednoj stranici vašeg dokumenta bude raspoređen u kolone, a u ostatku teksta ne, to možete postići tako što ćete selektovati određeni tekst koji želite da se nalazi u kolonama i u meniju odabrati opciju Layout -> Columns. Klikom na ovu opciju možete da odaberete u koliko kolona želite da rasporedite tekst i kako želite da te kolone izgledaju.

Uklanjanje okvira unutar tabele, senčenje i dizajn tabele u wordu

Pomoću opcije Insert -> Table možete da napravite tabelu u wordu a zatim da je popunite potrebnim podacima. Postoji više načina i mogućnosti za dizajn tabele. Jedan od načina je da selektujete vašu tabelu i kliknete na opciju Table Tools -> Design, nakon čega će vam se otvoriti meni sa velikim izborom gotovih tabela raznovrsnog dizajna. U slučaju da želite sami da napravite tabelu, to možete učiniti koristeći okvire i senčenje. U meniju Home, odeljak Paragraph, na kraju donjeg reda nalazi se kvadratić sa ponuđenim okvirima a odmah do njega, sa leve strane kvadratića nalazi se kantica sa bojama, pomoću koje možete da osenčite određene delove tabele tako što ćete među ponuđenim bojama odabrati neku nijansu sive boje. Često je prilikom dizajna tabele i nakon upisa potrebnih podataka, potrebno ukloniti vertikalne linije u tabeli. Ove linije možete ukloniti pomoću opcije Inside Vertical Border koja se nalazi u gore spomenutom kvadratiću.

Poravnanje teksta u dokumentu i teksta u tabelama

Tekst u dokumentu može biti poravnat na više načina. Može biti poravnat sa levom marginom, centriran, poravnat sa desnom marginom i poravnat sa obe margine (Justify poravnanje). Ove opcije za poravnanje nalaze se u meniju Home, donji levi ugao odeljka Paragraph.

Tekst u tabeli takođe može biti pozicioniran na više načina. Selektujte tekst koji želite da poravnate a zatim odaberite opciju koja vam se otvorila Table Tools -> Layout -> Alignment. Zatim kliknite na jedan od ovih devet ponuđenih kvadratića u zavisnosti od toga kako želite da tekst u tabeli bude pozicioniran.

Crtanje organizacijskog grafikona u wordu

Ako klikom na opciju Insert -> SmartArt ne možete da pronađete odgovarajući organizacijski grafikon među ponuđenim grafikonima, onda vam preostaje opcija da sami nacrtate grafikon koristeći pravougaonike, linije, strelice i druge objekte. To možete učiniti pomoću opcije Insert -> Shapes. Unutar ovih objekata možete da napišete i određeni tekst, a možete i da ih obojite, osenčite i sl.

Uporna prazna stranica u wordu koja se nalazi na kraju dokumenta i nikako ne može da se obriše

Ako vam se slučajno desi da vam se na kraju dokumenta pojavi prazna stranica koju nikako ne možete da obrišete, možete iskoristiti mogućnost da dokument sačuvate u pdf formatu, bez te poslednje stranice. Kliknite na File -> Save As -> (odredite gde želite da sačuvate dokument) -> Save as Type (PDF) -> Options… -> Page range -> Page(s) -> From – To (od koje do koje stranice želite da sačuvate dokument; Tu izostavite poslednju stranicu).

Bojana Smiljanić